Yep, the kitten really says OM NOM NOM

YouTube – mew NOM NOM NOM.

Comments are closed.